Voorwaarden

Algemene Betalingsvoorwaarden Psychologenpraktijk Kobussen & Partners

Artikel 1:
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2:
Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Artikel 3:
Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak (eventueel via voicemail/antwoordapparaat of email). Wanneer men niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak annuleert dient 100% van het tarief te worden betaald, ook in situaties van overmacht.

Artikel 4:
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum – vermeld op de declaratie- heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 5:
Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een laatste schriftelijke sommatie. Bij het verzenden van deze sommatie wordt per keer een bedrag van 30 euro als zijnde administratiekosten in rekening gebracht. Na overschrijding van de genoemde termijn in de sommatie is zonder nadere ingebrekestelling de behandelaar gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6:
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt.

Artikel 7:
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8:
Op alle overeenkomsten met ons is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van onze vestigingsplaats is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit overeenkomsten met ons voortvloeien

Neem contact met ons op